Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu  http://eshop.jakelectric.sk/  (ďalej len „JAK ELECTRIC eshop “)


JAK ELECTRIC, s.r.o.
Hiadeľ 178
976 61, Hiadeľ

IČO: 44 42 16 72
DIČ: 20 22 69 67 75
IČ DPH: SK 20 22 69 67 75

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:  Sro , Vložka číslo:  15511/S


Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

-  Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode:  http://eshop.jakelectric.sk/   v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

marketingu - zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu JAK ELECTRIC eshop v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

účasti na reklamných kampaňach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu  JAK ELECTRIC eshop alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Prevádzkovateľ o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi.


Prevádzkovateľ prehlasuje

spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít, nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.


Spoločné ustanovenia

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:


Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124