Regulácia Honeywell

Bezdrátovýzónový systém EvoHome pro domy a byty Požadavek na ovládání teploty v každémístnosti domu nebo bytu podle zadaného týdenního časového programu, s možnostíkdykoliv si teplotu přizpůsobit svým potřebám, začíná být i v tuzemskýchpodmínkách standardem. Proč se každý den vracet ze zaměstnání do studenéhodomova, proč každé ráno vstávat do vychladlých místností, proč se po dovolenévracet do vymrzlého domu ? Ano, každý šetříme energii za vytápění, kde se dá –nač ale platit zbytečně vysokou daň v podobě nízkého komfortu ?


Zónové systémyvytápění dokáží zajistit, aby v každé místnosti domu, bytu, obchodu čikanceláře byla v určeném čase taková teplota, jakou si předem uživatel projednotlivé dny v týdnu k individuálním místnostem přiřadí v řídící jednotce. Načeském trhu je k dispozici hned několik takových zónových systémů, jejichžjednotlivé prvky spolu komunikují prostřednictvím sběrnice. Zjevnou nevýhodoutakových systémů je nutnost propojit veškeré prvky systému kabely, což jerelativně snadné, pokud se jedná o novostavbu. Ovšem ve stávajících domech abytech se dodatečná kabeláž už tak snadno neinstaluje. 

Zkuste to bez drátů, milý Marconi Ztoho důvodu byl vyvinut zónový systém EvoHome, jehož prvky spolu hovoříbezdrátově. Dorozumívají se na pro tyto účely schválené frekvenci 868 MHz (takjako např. domovní meteostanice) a obvyklý dosah komunikace v podmínkách stavbybývá 30m, což je pro běžný rodinný dům zcela dostatečná vzdálenost. Výhodybezdrátového řešení jsou nasnadě : odpadá problém instalace složitéhokabelového pavouka pod omítku nebo do nevzhledných lišt, celý systém můžeme vbudoucnu snadno rozšířit (třeba o přistavěnou zimní zahradu nebo garáž), a jezde možnost optimálního umístění ovládacích a měřících prvků. Třetí výhoduuvítáte zvláště v případě, kdy původně navržené místo pro ovladač či snímačteploty bude zastavěno nábytkem, nebo s postupem času zjistíte, že navyprojektovaném místě nemůžete získat dobrou referenční teplotu pro kvalitníregulaci vytápění. Zkrátka – důvodem pro volbu bezdrátového řešení je jehoflexibilita. Přitom není třeba obávat se souběžného provozu více systémů nauvedené frekvenci v bezprostředním okolí. Jednotlivé prvky systémů se přiuvedení do provozu spolu spárují (přečtou si navzájem své ID kódy), a vědítedy, se kterým zařízením komunikovat mohou, a se kterým nikoliv. Investuje-litedy soused ve vedlejším panelovém bytě do podobného řešení, aby snížil svévýdaje za vytápění, nestane se vzájemné rušení obou systémů zdrojem nesvárů.Taktéž ve dvougeneračním rodinném domě má koexistence dvou systémů vedle sebesvé opodstatnění – uživatel i jeho tchyně mohou prostřednictvím dvou řídícíchjednotek ovládat každý své území, a oba systémy se pak mezi sebou samidohovoří, kdy a jak dlouho bude běžet kotel společný pro celý dům. 

Jak to všechno funguje ? Bezdrátovýzónový systém EvoHome průběžně porovnává v každé místnosti (zóně) teplotunaměřenou s teplotou požadovanou – ať už zadanou časovým programem, nebolokálním přenastavením. Podle zjištěných aktuálních teplot pak reagují akčníprvky systému tak, aby naměřené teploty dosahovaly teplot žádaných. Akčnímiprvky systému jsou bezdrátové

 Honeywell hlavice HR 092 instalované natermostatických ventilech radiátorů, regulátor podlahového vytápění HCE80ovládající termopohony MT4 na ventilech rozdělovače, nebo spínací jednotkyBDR91 ovládající termopohony MT4 na ventilech otopných těles, případně řídícíspínání zdroje tepla (kotle). Uvedené prvky jsou řízeny jednotkou EvoTouch sdotykovým displejem, ve které je uloženo veškeré nastavení systému včetněčasových programů pro jednotlivé místnosti. 

Vytápíme otopnými tělesy Nasazujeme-libezdrátový zónový systém EvoHome v bytě či domě vytápěném radiátory, můžemejednoduše na ventily radiátorů našroubovat bezdrátové hlavice HR80, zapojit dozásuvky řídící jednotku EvoTouch, pojmenovat místnosti (zóny), spárovat hlavices řídící jednotkou, nastavit časové programy a … a to je vše. Systém jenainstalován a zprovozněn. Bezdrátové hlavice jsou vybaveny snímačem teploty,čtou ze řídící jednotky časový program a na základě těchto informací průběžněupravují zdvih termostatického ventilu. Je-li potřeba změnit natavení teplotydané časovým programem, je možné to udělat jak na centrální řídící jednotce,tak prostým otočením ovládacího kolečka na hlavici. Toto místní nastavení budeanulováno při následující změně žádané teploty v časovém programu (uživatelnemusí přemýšlet, co kde přenastavil, stejně se mu veškeré nastavení vrátídříve nebo později do časového programu). Jestliže jsou v některé místnostidva, tři i více radiátorů, definuje se jedna z osazených hlavic jako snímačreferenční teploty, a v závislosti na této naměřené teplotě jsou pak řízenyvšechny hlavice k místnosti přiřazené. Nastane-li situace, kdy je hlavice naradiátoru obtížně přístupná (kvůli nábytku), nebo místo instalace není vhodnépro získání referenční teploty – pak lze jednoduše do systému přidat bezdrátovýtermostat s displejem DTS92 alebo DT92 , který slouží jak k měřeníteploty, tak pro místní úpravu nastavení žádané teploty. Termostat lze umístitkamkoli na zeď nebo na nábytek, k připojení opět není zapotřebí žádná kabeláž. 

Podlahové vytápění V případěpodlahového vytápění je možné využít (vytápíme-li podlahou více místností)bezdrátový regulátor podlahového vytápění HCE80. Regulátor je nutné připojit na230VAC, neboť napájí podle požadavku na vytápění jednotlivé termopohony ventilůMT4 na rozdělovači podlahového vytápění. Jestliže je podlahou vytápěna pouzejedna nebo dvě místnosti, je možné osadit bezdrátovou spínací jednotku BDR91(opět připojenou na 230VAC), která napájí termopohon ventilu MT4. Třetímožností je využití regulátoru 3-cestného směšovacího ventilu HM80, který míchápřívod se zpátečkou a tím řeší přímo teplotu otopné vody přicházející dopodlahy. Je nasnadě, že pro tento způsob vytápění je nutné v místnostiinstalovat bezdrátový termostat DTS92, abychom získali referenční teplotu amožnost místního přestavení teploty žádané. 

Kombinované vytápění radiátory apodlahou  Poměrně často se můžeme setkats kombinací otopných těles a podlahového vytápění. Jestliže je každá místnostvytápěna buď otopnými tělesy, nebo podlahou, je řešení jednoduché : v každémístnosti instalujeme měřící a akční prvky tak, jak je pro způsob vytápěnípotřeba (to znamená, že v místnostech s radiátory namontujeme bezdrátovéhlavice HR80 a pro místnosti s podlahovkou využijeme regulátor podlahovéhovytápění HCE80, termopohony MT4 a bezdrátové termostaty DTS92).

 Honeywell V případě, že je místnost vytápěna jakpodlahou, tak otopnými tělesy, není z důvodu delších reakčních prodlevpodlahovky vhodné kombinovat v této místnosti obě regulace dohromady. Zde jelepší zkušeně napevno nastavit průtoky otopné vody pro podlahu tak, aby bylapříjemně temperována, a vlastní regulaci teploty v místnosti svěřit otopnýmtělesům – tedy bezdrátovým hlavicím. 

Řešení pro přímotopy Na vytápění prostřednictvímelektrických přímotopných těles můžeme narazit poměrně často. Pro tento způsobvytápění jsou určeny bezdrátové spínací jednotky BDR91, které se instalují dokaždé místnosti. Jednotky jsou napájené 230 VAC a spínají přímotopná tělesapodle pokynů řídící jednotky. Pro měření teploty v místnosti a místní ovládánípožadované teploty slouží opět bezdrátové termostaty DTS92 a DT92.  

Ovládáme i zdroj tepla ? Otopná voda,která do zónového systému vstupuje, může být již ekvitermně upravená (řada výrobcůkotlů nabízí ekvitermní regulaci jako příslušenství kotle,  řadafirem zabývající se regulací nabízí autonomní ekvitermní regulátory), a zónovýsystém řeší pouze tepelnou pohodu v jednotlivých místnostech. V případě zvláštěmenších aplikací ale ekvitermní regulaci k dispozici nemáme, a je zapotřebířídit provoz kotle tak, aby byl k dispozici dostatek tepla, kdykoliv je potřebapřitopit alespoň v jedné z místností. K tomu slouží bezdrátová spínací jednotkaBDR91, která dostává příkazy z řídící jednotky EvoTouch a ovládá chod kotle.Řídící jednotka tedy posbírá údaje z jednotlivých místností, vyhodnotí potřebuna vytápění a prostřednictvím spínací jednotky BDR91 ovlivňuje chování zdrojetepla. Regulace probíhá v cyklech (lze nastavit počet cyklů za hodinu) podlepohybu naměřených teplot v pásmu proporcionality. Pro ochranu kotle předpoškozením slouží nastavitelná minimální doba sepnutí (kotel je sepnutminimálně po nastavenou dobu, aby při vypnutí byl již jeho provoz stabilizován). 

Řídící jednotka EvoTouch – třešnička nadortu Mozkem zónového systému je řídící jednotka, provedená jako dotykovýpanel, která může být umístěna do podstavce na stůl (na skříň, na krbovouřímsu), nebo na zeď. Je napájená 230 VAC (přes adaptér) a obsahuje záložnídobíjecí baterie, které udržují všechny fukce v chodu i po jejím vysunutí znapájecího adaptéru (v ruce se s ní pracuje lépe). V případě dlouhodobéhovýpadku proudu v řádu dní, kdy se vybijí i záložní akumulátory, se uživatelnemusí obávat ztráty nastavení systému – veškerá data zůstávají uchována, a poobnovení napájení se systém probudí zpět do stavu před výpadkem. Je jenzapotřebí (a systém si o to sám řekne) aktualizovat čas, popřípadě datum –jednotka si pamatuje pouze poslední evidovaný čas (to je čas ztráty napájení).Systém EvoHome dokáže řídit podle 7-denního časového programu až 8 zón(místností). Řídící jednotka EvoTouch umožňuje místnosti pojmenovat, přiřaditpro ně příslušnou aplikaci vytápění, a nastavit pro jednotlivé místnosti časovýprogram (6 časových úseků pro každý den v týdnu). Pro každou místnost lzedefinovat minimální a maximální nastavitelnou teplotu, funkci optimalizace(předtápění), nebo chování akčních prvků v případě ztráty komunikace (a dalšínastavení podle aplikace vytápění).

 Honeywell V provozním režimu zobrazuje řídícíjednotka hodnoty naměřených a požadovaných teplot, a umožňuje jednodušemanuálně měnit teploty nastavené v časovém programu. Výhodou je možnostaktivace režimu „dovolená“. Uživatel v systému zadá žádanou teplotu pro dobu nepřítomnosti,a pak už jen stačí při odjezdu zapsat datum a čas návratu – systém se vuvedeném termínu automaticky vrátí zpět do režimu časového programu. Základníobrazovka obsahuje i tlačítko rychlého přepnutí do úsporného režimu (okamžitésnížení nastavené teploty ve všech místnostech o 3°C). Řídící jednotka EvoTouchje také vybavena vestavěným snímačem teploty, který může sloužit jakoreferenční snímač pro místnost, v níž je jednotka instalována. Lze k nípřiřadit i bezdrátový snímač venkovní teploty (hodnota venkovní teploty ovšemnemá vliv na regulaci, je pouze zobrazována na displeji řídící jednotky). 

Vyspělé regulaci patří budoucnostVzhledem k celosvětovému trendu vzrůstajících cen energií všeho druhu nabýváúčinnost systému regulace vytápění domů a bytů na významu. Samotná investice dosebelepší regulace ovšem nemůže garantovat konkrétní vyčíslitelné úspory. Vždyzáleží na uživateli systému, jakým způsobem dokáže využít jeho možnosti. Stálese zde střetávají představy uživatele o dosažených úsporách s jeho požadavky nakomfort - obojí zůstává ve vzájemném protikladu. Uživatel, který provozujezónový systém s nastavením teplot na komfortních 25°C, navíc bez výraznýchteplotních útlumů v jeho nepřítomnosti nebo v noci, se významných úspor jen taknedočká. Naproti tomu odpovědný uživatel provozující doma ručně ovládanétermostatické hlavice v souladu s požadavky na úsporné vytápění, je-lidostatečně trpělivý a důsledný, dosáhne teoreticky na podobné úspory energiíjako odpovědný uživatel zónového systému s časovými programy. Avšak je nucenvěnovat provozu vytápění značné úsilí a stále upravovat nastavenítermostatických hlavic podle momentálních potřeb – a kdo to má donekonečnavydržet a nepolevit ? Ze srovnání tedy vychází, že zónový systém EvoHome sčasovým programem uspoří energie na vytápění každému alespoň trošku odpovědnému(byť jinak nedůslednému) uživateli, protože přebírá jeho starost o chodvytápění na sebe. Navíc tato regulace přináší nezanedbatelnou výhodu komfortu vpodobě předtápění, zatímco jsou obyvatelé domu (bytu) na cestě ze zaměstnání,ze zimních prázdnin, nebo třeba v posteli – vždy je čeká příjemně vytopenéprostředí útulného domova. A o tom si majitelé ručních termostatických hlavicmohou nechat jenom zdát

Technické informace : 

Milan Vítovský, Honeywell EC Building
Phone: +420 242 442 231
Mobile: +420 602 561 358
milan.vitovsky@honeywell.com    
http://www.honeywell.cz/home


BDR91A Releová spinacia jednotka kotla

BDR91A Releová spinacia jednotka kotla

Releova jednotka zabezpečuje zopnutie kotla cez riadiacu jednotku EVOTOUCH.Kotol je v prevádzke poki..

50,40€ Bez DPH: 42,00€

DTS92E1020  Bezdrôtový digitálny priestorový snímač/zadávač s tlačidlom ECO

DTS92E1020 Bezdrôtový digitálny priestorový snímač/zadávač s tlačidlom ECO

Priestorový termostat s reléovou jednotkou. Nepretržitá rádiová komunikácia medzi oboma jednotkami. ..

62,40€ Bez DPH: 52,00€

Elektronicka radiatorová  hlavica THR 092HRT

Elektronicka radiatorová hlavica THR 092HRT

Honeywell  THR092HRT je elektronická termostatická hlavice moderního vzhledu, jejíž funkce posk..

77,46€ Bez DPH: 64,55€

Internetová brána  RFG 100

Internetová brána RFG 100

RFG 100 Internetová bránaZabezpečuje prepojenie regulácie caz internet do Vášho Smartfonu alebo tabl..

82,80€ Bez DPH: 69,00€

Riadiaca jednotka evotouch COLOR, farebný displej, angličtina a holandčtina

Riadiaca jednotka evotouch COLOR, farebný displej, angličtina a holandčtina

Řídící jednotka EvoTouch – třešnička na dortu Mozkem zónového systému je řídící jednotka, provede..

214,80€ Bez DPH: 179,00€

Riadiaca jednotka podlahového vykurovania HCE80

Riadiaca jednotka podlahového vykurovania HCE80

Home expert evohome HCE80 regulátor pre podlahové vykurovanie,pre 5 zón Jednoduchá inštalác..

247,14€ Bez DPH: 205,95€

Termopohon MT4

Termopohon MT4

Pre zapinanie jednotlivých okruhov vykurovania v podlahe sa používaju  termopohony Po p..

24,60€ Bez DPH: 20,50€

Základná sada evotouch COLOR (termostat jedna zóna). Regulátor s reléovou jednotkou BDR91 pre kotol, stojan na stôl so zástrčkou; EU zástrčka; NL/FR

Základná sada evotouch COLOR (termostat jedna zóna). Regulátor s reléovou jednotkou BDR91 pre kotol, stojan na stôl so zástrčkou; EU zástrčka; NL/FR

Řídící jednotka EvoTouch – třešnička na dortu Mozkem zónového systému je řídící jednotka, provedená ..

301,20€ Bez DPH: 251,00€

Zobrazuje sa 1 až 8 z 8 položiek (1 stránok)